Thấy gì sau hai năm thảm họa Formosa xảy ra ở VN’?

Nhà xã hội học từ Pháp, TS. Paul Jobin, nói về nghiên cứu độc lập hai năm sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra ở Miền Trung Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)