Thông điệp gởi thủ tướng Phúc

Fb. Nhân Tuấn Trương|

Đọc báo thấy thủ tướng Phúc than rằng “đi mãi đường cũ thì kinh tế không thể phát triển được”.

Mọi người nghĩ sao ? Cá nhân tôi thì thấy là thủ tướng đã “chân thành khai báo” rằng “kinh tế VN đã không phát triển” với mô hình “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo tôi, nhìn thấy được vấn đề cũng là rất khá !

Xin bạn xem tiếp bài Thông điệp gởi thủ tướng Phúc tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)