Thượng đỉnh Trump-Kim: Tưởng tượng một gia đình Bắc Hàn…

Các gia đình Bắc Hàn sinh sống hoạt động ra sao – và có thể thay đổi thế nào nếu cấm vận được nới lỏng?

(Visited 1 times, 1 visits today)