Tổng bí thư yêu cầu quân đội trung thành ‘tuyệt đối’ với Đảng

Một trong những chỉ tiêu và nhiệm vụ mà TBT-CTB Nguyễn Phú Trọng giao cho quân đội là xây dựng lực lượng “vững mạnh về chính trị” và “tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.”

(Visited 1 times, 1 visits today)