Trần Huỳnh Duy Thức “Lửa Việt Cháy Trong Tù”

Hãy đốt lên ngọn lửa trong tim tình yêu đất nước, để xóa tan đêm đen, xóa tan hận thù, đốt cháy tan niềm đau, này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, đất nước đang đợi trông mỗi người chúng ta.

Xin bạn xem tiếp bài Trần Huỳnh Duy Thức “Lửa Việt Cháy Trong Tù” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)