Trump: ‘Không thể nói chuyện được với Bắc Hàn’

Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng “nói chuyện không phải là cách” để giải quyết các hành động quân sự đã và đang diễn ra của Bắc Hàn.

(Visited 1 times, 1 visits today)