Tư pháp XHCN

Fb. Đỗ Ngà

Năm 2013, trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi Hiến Pháp, ông Nguyễn Phú Trọng có lên truyền hình phát biểu kiểu răn đe rằng “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?”

Ngày đó lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp cũng chẳng ra được bản hiến pháp mới, nó vẫn như bản cũ.

Xin bạn xem tiếp bài Tư pháp XHCN tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 9 times, 1 visits today)