Ừ, nhất thể hóa! Rồi bao giờ tiến hóa?

Nếu đem khối nợ 3,5 triệu tỷ đồng chia cho tổng số công dân của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người sẽ mang khoản nợ khoảng 35 triệu đồng. So với năm ngoái, khoản nợ này đã tăng thêm chừng bốn triệu đồng/người.

Xin bạn xem tiếp bài Ừ, nhất thể hóa! Rồi bao giờ tiến hóa? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)