Về hai lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng

Bùi Tín – Boxitvn|

Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, xin công bố rộng rãi đến công luận quốc tế và trong nước về hai (2) tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây:

1- Vào tháng 1-2018, trước Quốc hội và đông đảo các nhà báo, ông Trọng phát biểu: “những đảng viên đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện Tam quyền phân lập là bị tác động bởi bọn phản động, phải bị khai trừ ra khỏi Đảng”.

Xin bạn xem tiếp bài Về hai lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)