Việt Nam: Biểu tình để làm gì?

Ý kiến hỏi vì sao có nhiều người Việt Nam thấy biểu tình vô nghĩa mặc dù họ cũng bức xúc và muốn xã hội đổi thay.

(Visited 4 times, 1 visits today)