VN làm gì với du khách ‘0 đồng’ từ TQ?

Ý kiến của một nhà tư vấn nói Việt Nam cần tìm cách giải quyết vấn đề du khách TQ không chi tiêu gì khi sang du lịch.

(Visited 9 times, 1 visits today)