Vụ Đà Nẵng: Tổng Bí thư muốn ‘chấn chỉnh kỷ luật Đảng’?

Nhà quan sát chính trị người Mỹ cho rằng việc công bố vi phạm của Bí thư và Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là nhằm ‘phục hồi kỷ luật trong Đảng’.

(Visited 1 times, 1 visits today)