Yêu cầu TBT Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản

Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai “Bản kê tài sản” của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên.

(Visited 1 times, 1 visits today)